Klant worden

Registreer vandaag!

Algemene voorwaarden Solar-Solution

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden van Solar-Solution zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Solar-Solution en haar wederpartij (die hierna aangeduid wordt als “Klant”), alle bestellingen, opdrachtbevestigingen en aanbiedingen daarbij inbegrepen.

1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3 Indien ook Klant naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden nimmer van toepassing op de overeenkomst tussen Solar-Solution en Klant

1.4 Deze algemene voorwaarden worden aangeboden aan Klant voordat de overeenkomst tot stand komt, op een wijze waarop zij deze kan inzien en kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Tevens zijn deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld op de website van Solar-Solution ter inzage en om op te slaan.

1.5 Solar-Solution behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven zijn vrijblijvend en dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan Klant tot het doen van een aanbod.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Tussen Solar-Solution en Klant komt een overeenkomst tot stand wanneer Klant een bestelling bij Solar-Solution plaatst of aanvraagt en Klant van die bestelling een opdrachtbevestiging van Solar-Solution ontvangt.

2.4 De opdrachtbevestiging vormt samen met de algemene voorwaarden de complete overeenkomst tussen partijen (“overeenkomst”).

2.5 Het staat Balkon Solar vrij om zich binnen wettelijke kaders op de hoogte te stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van een overeenkomst. Indien Balkon Solar goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering daarvan bijzondere voorwaarden te verbinden.

2.6 Solar-Solution en Klant komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

2.8 Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden, subsidiebedragen en alle andere factoren, die eventueel ten grondslag liggen aan de beslissing van Klant om een overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Solar-Solution, zijn voor risico van Klant.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn, indien niet anders overeengekomen, uitgedrukt in euro’s.

3.2 Klant is de prijs verschuldigd die Solar-Solution in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Solar-Solution worden gecorrigeerd.

3.3 Montage-, of installatiewerkzaamheden en voorzieningen die nodig zijn om de producten goed te laten functioneren zijn voor rekening van Klant.

3.4 In geval van stijging van kostprijsbepalende factoren, waaronder doch niet uitsluitend begrepen inkoopprijzen, loon-, materiaal- en vrachtkosten, sociale- en overheidslasten, verzekeringspremies en belastingen alsmede andere kosten, heeft Solar-Solution het recht om de door haar aan Klant in rekening te brengen prijzen te wijzigen. Een verhoging van onder andere prijzen, lasten, kosten, premies en belastingen, kan dus aan Klant worden doorbelast.

3.5 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven.

Artikel 4. Betaling

4.1 Bij verzending van de producten, stuurt Solar-Solution aan Klant de desbetreffende factuur met betrekking tot die producten. De betreffende factuur dient binnen veertien (14) dagen te worden voldaan op een door Solar-Solution aangewezen wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De betaaltermijn van veertien (14) dagen is een fatale termijn. Het staat Solar-Solution te allen tijde vrij om betaling van een voorschot of gehele betaling van de bestelling voorafgaand aan de zending van de producten te verlangen.

4.2 Betaling dient te geschieden in euro, tenzij schriftelijk anders door partijen wordt overeengekomen. Verrekening, korting, inhouding of opschorting van betaalverplichtingen (uit welke hoofde dan ook) van Klant aan Solar-Solution is niet toegestaan.

4.3 Ingeval van niet-tijdige betaling van enig bedrag dat Klant verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst, is Klant automatisch in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Klant is dan onmiddellijk rente verschuldigd ten bedrage van 1,5 % per (gedeelte van de) maand met een minimum van de wettelijke rente per jaar als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, onverminderd het recht van Solar-Solution om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Daarnaast heeft Solar-Solution ingeval van niet-tijdige betaling van enig bedrag dat Klant verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst, het recht om van Klant toereikende zekerheid ter hoogte van in elk geval het openstaande bedrag te verlangen voor zijn betalingsverplichtingen. Op eerste verzoek van Solar-Solution om zekerheid, dient Klant zo spoedig als mogelijk is en in elk geval binnen twee (2) weken de zekerheid te verstrekken.

4.4 Ten laste van Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke incassokosten van welke aard dan ook, die Solar-Solution als gevolg van de niet nakoming door Klant van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken. De door Klant verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag en nooit meer dan de maximaal toegestane incassokosten. Levering van producten en/of diensten kan tot betaling van de factuurprijs worden opgeschort.

Artikel 5. Levering

5.1 Solar-Solution zal overgaan tot levering van bestelde goederen nadat de volledige betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Levering vindt plaats op het door Klant aan Solar-Solution opgegeven adres.

5.2 De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, deze is onder meer afhankelijk van de betaling van Klant. Bij niet tijdige aflevering dient Klant Solar-Solution schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Solar-Solution een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Bij leveringen die door Klant worden afgehaald gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant op het moment van overdracht

5.4 Solar-Solution is gerechtigd verkochte producten in gedeelten te leveren. Indien de producten in gedeelten worden geleverd, is Solar-Solution gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.5 Klant is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze door Solar-Solution aan Klant worden aangeboden. Hiervan is sprake zodra Solar-Solution aan Klant heeft aangegeven dat de producten opgehaald of geleverd kunnen worden. Indien Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, dan worden de producten maximaal twee (2) weken opgeslagen voor rekening en risico van Klant.

5.6 Indien de Klant de producten niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 5.5 heeft afgenomen, of als Klant aangeeft de producten niet te zullen afnemen (om welke reden dan ook), dan komt de leveringsverplichting van Solar-Solution te vervallen. De factuurwaarde blijft verschuldigd en dient door Klant te worden voldaan.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De door Solar-Solution geleverde producten blijven het eigendom van Solar-Solution, totdat Klant de koopsom volledig heeft voldaan. Door Solar-Solution geleverde producten, waarop dit eigendomsvoorbehoud van toepassing is, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, mag Klant de betreffende producten niet verpanden of hierop enig ander recht vestigen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Indien Solar-Solution onder de overeenkomst aansprakelijk zou zijn wegens bijvoorbeeld tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen van de overeenkomst, onrechtmatige daad of uit andere hoofde, dan is de aansprakelijkheid van Solar-Solution beperkt als bepaald in dit artikel. Klant doet afstand van een eventueel beroep op aansprakelijkheid van Solar-Solution die verder gaat dan zoals is bepaald in dit artikel. Partijen verklaren dat de in artikel 7 genoemde beperkingen gebruikelijk zijn in deze branche en zijn hiermee akkoord.

7.2 Solar-Solution kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen schadevergoeding voor een niet geleverde zaak of dienst. Solar-Solution is niet aansprakelijk voor non- conformiteit of elke andere vorm van schade anders dan vervangende schadevergoeding, waaronder:

 • indirecte schade;
 • gevolgschade
 • schade door inkomensverlies;
 • schade veroorzaakt door vertragingen;
 • schade veroorzaakt door het verschaffen van onvoldoende medewerking, informatie en materialen door Klant;
 • schade veroorzaakt door informatie of advies verstrekt door Solar-Solution;
 • schade veroorzaakt door producten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten.

7.3 De aansprakelijkheid wegens gebreken is beperkt tot het overeengekomen, het aan Klant gefactureerde en door Klant betaalde daadwerkelijke bedrag.

7.4 Het recht van Klant op schadevergoeding ontstaat pas nadat Klant Solar-Solution schriftelijk kennis heeft gegeven van de schade overeenkomstig het bepaalde in deze voorwaarden, zo spoedig als mogelijk binnen een redelijke termijn. Deze kennisgeving bevat ten minste het ontstaan van de schade, de verwachte omvang van de schade, de verwachte oorzaak van de schade en nadere informatie en onderbouwing.

7.5 Alle aanspraken op schadevergoeding komen te vervallen na verloop van één (1) jaar na de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt, tenzij voor het einde van die periode stappen worden ondernomen om de vorderingen in rechte te kunnen verhalen.

7.6 Klant is gehouden Solar-Solution te vrijwaren voor enige aanspraak van derden tegen Solar-Solution ter zake van de uitvoering van de overeenkomst, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van Klant dienen te komen.

7.7 Slechts voor zover Solar-Solution zelf als afnemer van de betreffende producten gerechtigd is tot bepaalde garanties, vrijwaringen of andere verplichtingen ten aanzien van die producten jegens leverancier van Solar-Solution en deze op Klant kunnen overgaan, zal Solar-Solution zich op een commercieel redelijke wijze inspannen om Klant te assisteren bij het claimen van enige garanties, vrijwaringen of andere aanspraken jegens de leveranciers, voor zover Solar-Solution dat wenselijk acht.

Artikel 8. Gebreken

8.1 Het is de verantwoordelijkheid van Klant om de geleverde producten bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient Klant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • of de juiste producten zijn geleverd;
 • of de geleverde producten wat betreft het type en het aantal overeenkomen met de opdrachtbevestiging en met de pakbon;
 • of er sprake is van zichtbare (transport)schade, en;
 • of de geleverde producten voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

8.2 Indien er zichtbare gebreken worden geconstateerd, dient Klant deze direct te vermelden op het vervoersdocument en hiervan kennis geven aan Solar-Solution.

8.3 Indien er niet-zichtbare gebreken worden geconstateerd, dient Klant dit binnen vijf (5) werkdagen, of nadat deze redelijkerwijs kunnen worden vastgesteld, aan Solar-Solution te melden. Deze kennisgeving moet een schriftelijke toelichting bevatten onder vermelding van de factuurgegevens.

8.4 In geval dat Solar-Solution de melding gegrond acht, dus van oordeel is dat er sprake is van een gebrek, is Solar-Solution slechts gehouden om ondeugdelijke zaken te herstellen, te vervangen, te crediteren of een andere oplossing aan te bieden die Solar-Solution gepast acht, zonder dat Klant daarnaast enige vergoeding kan vorderen.

8.5 Klant heeft niet de rechten die de wet biedt voor consumenten die handelen voor doeleinden die buiten hun bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen. Klant doet afstand van deze rechten die onder andere benoemd worden in boek 7 BW.

8.6 Getoonde of verstrekte voorbeelden, monsters of modellen dienen slechts ter illustratie. De over te dragen producten hoeven niet overeen te komen met deze voorbeelden, monsters of modellen.

8.7 Solar-Solution is niet verplicht producten te leveren die uit productie of uit het verkoopprogramma van Solar-Solution of haar leveranciers zijn gehaald.

8.8 Klant dient klachten over facturen schriftelijk en binnen acht (8) dagen na de factuurdatum aan Solar-Solution kenbaar te maken.

8.9 Indien Klant gebreken of klachten niet binnen de gestelde termijnen meldt, wordt elke latere klacht buiten beschouwing gelaten en vervallen de rechten van Klant met betrekking tot het gebrek of de klacht.

8.10 Alle aanspraken of argumenten die gebaseerd zijn op feiten die het standpunt zouden rechtvaardigen dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervallen na verloop van één (1) jaar na de levering.

Artikel 9. Garanties

9.1 Solar-Solution verleent geen productgaranties, garanties worden uitsluitend verstrekt door fabrikanten van de producten. Indien er bepaalde garanties, vrijwaringen of andere verplichtingen zijn ten aanzien van het product jegens de leverancier van Solar-Solution en deze over kunnen gaan op Klant, dan zal Solar-Solution zich, in de mate dat zij dat wenselijk en redelijk acht, op een commercieel redelijke wijze inspannen om Klant te assisteren bij het claimen van garanties, vrijwaringen of andere rechten jegens leveranciers of producenten.

9.2 Indien een leverancier of producent in een staat van faillissement terechtkomt of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, zal Solar-Solution Klant niet kunnen assisteren bij het claimen van enige garanties, vrijwaringen of andere rechten jegens die leverancier of producent.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

10.1 Solar-Solution behoudt zich het recht om na ingebrekestelling door middel van een schriftelijke verklaring, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd alle andere haar wettelijk of contractueel toekomende rechten in de volgende gevallen:

 • klant komt een van zijn verplichtingen jegens Solar-Solution niet, niet tijdig of niet behoorlijk na;
 • solar-Solution heeft een redelijk vermoeden dat er sprake is van liquiditeitsproblemen bij Klant;
 • klant wordt in staat van faillissement verklaard of
 • het vermogen van Klant wordt geheel of gedeeltelijk in beslag genomen

10.2 Indien de overeenkomst eindigt ingevolge artikel 10.1 zijn alle vorderingen die Solar-Solution op Klant heeft terstond volledig opeisbaar.

Artikel 11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht is Solar-Solution niet gehouden haar verplichtingen jegens Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan, omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhinderen of belemmeren en die niet aan Solar-Solution zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: diefstal, oorlog of een vergelijkbare situatie, storing, epidemie, stakingen in het bedrijf van Solar-Solution of andere bedrijven, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde producten of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij leveranciers of andere derden waarvan Solar-Solution afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand en overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerverboden, restricties en sancties.

11.3 Indien de overmacht langer dan zes (6) maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Solar-Solution is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 Alle rechten ten aanzien van het intellectuele eigendom op geleverde producten berusten bij Solar-Solution, voor zover die rechten niet tevens aan de leverancier toekomen.

12.2 Onder intellectuele eigendom wordt onder andere verstaan de overeenkomst, het aanbod, ontwerpen, handleidingen, documentatie, weergegeven informatie, mededelingen, andere uitingen met betrekking tot de producten en al dan niet octrooieerbare technische en commerciële kennis, methoden en concepten.

12.3 Het is Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Solar-Solution, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Solar-Solution en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Persoonsgegevens

14.1 Solar-Solution zal de gegevens van Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.

14.2 Solar-Solution neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 

Scroll naar boven